1, Mô tả ngành nghề:
Kế toán doanh nghiệp là nghề thực hiện các công việc hoạch toán trong công ty từ hạch toán ban đầu, xử lý thông tin, lên tổng hợp - chi tiết, đến lập báo cáo kế toán tài chính, kế hoạch tài chính, báo cáo thuế doanh nghiệp, quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật; hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Người làm nghề kế toán làm các công việc chủ yếu như: ghi chép lại các hoạt động kinh tế vào các chứng từ kế toán; hệ thống hóa các thông tin kế toán vào sổ sách kế toán; tổng hợp số liệu để lập báo cáo kế toán.Ngoài ra, người làm nghề kế toán có thể hiểu được các phương thức hoạt động kinh doanh; bán hàng; tư vấn tài chính….


2. Kiến thức kỹ năng đạt được sau khóa học
- Kiến thức:
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
+ Biết được những kiến thức tin học phổ thông trong công tác kế toán;
+ Hiểu được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
+ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;
+ Báo cáo được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;
+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng


3. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ
Người học sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận các vị trí như: Chuyên viên phụ trách kế toán (kế toán bán hàng, kế toán tiền lương, thủ quỹ, thủ kho…). Với các năng lực trên sinh viên kế toán có thể khẳng định năng lực của mình tại các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại,… Các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện; các cơ quan quản lý nhà nước : bộ phận thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư.
Ngoài ra, người học kế toán còn có thể làm các công việc liên quan đến kinh doanh; bán hàng; marketing; tư vấn tài chính…

02113535868